Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden van Time2play

Geschreven door

Deze voorwaarden bepalen

– het gebruik van deze Website, en

– elke andere gerelateerde overeenkomst of juridische relatie met de Eigenaar op een juridisch bindende manier. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in de relevante paragraaf van dit document.

De Gebruiker dient dit document zorgvuldig te lezen.

Deze Website wordt aangeboden door:

KaFe Rocks USA Limited

3, Emm’s Lodge
Triq Il-Qasab
San Ġiljan SGN 1719
Malta

Bedrijfsregistratienummer C 95799

E-mailadres eigenaar: [email protected]

Wat de gebruiker moet weten in een oogopslag

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders vermeld, zijn de gebruiksvoorwaarden die in deze sectie worden beschreven van algemene toepassing bij het gebruik van deze Website.

Afzonderlijke of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario’s en worden in dergelijke gevallen aanvullend benoemd in dit document.

Door deze Website te gebruiken, bevestigen Gebruikers aan de volgende vereisten te voldoen:

Inhoud op deze Website

Tenzij anders gespecificeerd of duidelijk herkenbaar, is alle inhoud beschikbaar op deze Website eigendom van of geleverd door de Eigenaar of zijn licentiegevers.

De Eigenaar doet zijn uiterste best ervoor te zorgen dat de inhoud die op deze Website beschikbaar wordt gesteld geen inbreuk maakt op wettelijke bepalingen die van toepassing zijn of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om een dergelijk resultaat te bereiken.

In zulke gevallen, en zonder afbreuk te doen aan eventuele wettelijke voorrechten van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, worden Gebruikers vriendelijk verzocht om gerelateerde klachten bij voorkeur te melden via de contactgegevens die in dit document worden vermeld.

Toegang tot externe bronnen

Via deze Website kunnen gebruikers toegang krijgen tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor de inhoud en beschikbaarheid.

Voorwaarden die van toepassing zijn op bronnen die door derden worden aangeboden, inclusief voorwaarden die van toepassing zijn op het eventueel verlenen van rechten op inhoud, vloeien voort uit de voorwaarden van deze derden of, bij afwezigheid daarvan, uit de wetgeving die van toepassing is.

Aanvaardbaar gebruik

Deze Website en de Service mogen alleen worden gebruikt binnen de reikwijdte van hetgeen waarvoor zij zijn bestemd, onder deze Voorwaarden en het toepasselijke recht.

Gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor om te zorgen dat hun gebruik van deze Website en/of de Service geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden.

Gemeenschappelijke bepalingen

Geen verklaring van afstand

Als de Eigenaar enig recht of enige bepaling onder deze Voorwaarden niet uitoefent, betekent dit niet dat hij afstand doet van dat recht of die bepaling. Geen verklaring van afstand zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde.

Onderbreking van de dienst

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar het recht om de Service te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij de Gebruikers op passende wijze worden geïnformeerd.

Binnen de grenzen van de wet kan de Eigenaar ook besluiten de Service op te schorten of geheel te beëindigen. Als de Service wordt beëindigd, zal de Eigenaar samenwerken met de Gebruikers om hen in staat te stellen Persoonlijke Gegevens of informatie in te trekken in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is.

Daarnaast is het mogelijk dat de Service niet beschikbaar is door redenen die redelijkerwijs buiten de macht van de Eigenaar liggen, zoals “force majeure” (bijv. arbeidsacties, infrastructurele storingen of black-outs etc.).

Doorverkoop van Diensten

Gebruikers mogen geen enkel deel van deze Website en/of Service reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Eigenaar, die vooraf rechtstreeks of via een legitiem doorverkoopprogramma wordt verleend.

Intellectuele eigendomsrechten

Zonder afbreuk te doen aan andere specifieke bepalingen in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Website exclusief eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan de bescherming die wordt verleend door de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Alle handelsmerken – nominaal of figuurlijk – en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo’s die in verband met deze Website verschijnen, zijn en blijven exclusief eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn vaal onder de bescherming van de toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen aan deze Voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht om deze Voorwaarden te allen tijde aan te passen of anderszins te wijzigen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruiker op gepaste wijze informeren over deze wijzigingen.

Dergelijke wijzigingen zullen alleen invloed hebben op de relatie met de Gebruiker in de toekomst.

Het blijven gebruiken van de Service betekent dat de Gebruiker akkoord gaat met de herziene Voorwaarden. Indien de Gebruiker niet gebonden wenst te zijn aan de wijzigingen, dient hij het gebruik van de Dienst te staken. Het niet aanvaarden van de herziene Voorwaarden kan elke partij het recht geven om de Overeenkomst te beëindigen.

De vorige versie die van toepassing was, is van toepassing op de relatie voorafgaand aan de aanvaarding door de Gebruiker. De Gebruiker kan elke vorige versie verkrijgen bij de Eigenaar.

Overdracht van het contract

De Eigenaar behoudt zich het recht om rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vervreemden door novatie, of uit te besteden, rekening houdend met de legitieme belangen van de Gebruiker. Bepalingen betreffende wijzigingen van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele wijze toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contacten

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van deze Website moet worden verzonden via de contactinformatie die in dit document wordt vermeld.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt onder de toepasselijke wetgeving, zal de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht zullen blijven.

Definities en wettelijke verwijzingen

Deze Website (of deze Applicatie)

Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

Elke juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker, beheerst door deze Voorwaarden.

Eigenaar (of Wij)

De natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon die deze Website en/of de Dienst aan Gebruikers aanbiedt.

Service

De dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in deze Voorwaarden en op deze Website.

Voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website en/of de Dienst zoals beschreven in dit document, inclusief alle andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en de van tijd tot tijd bijgewerkte versies.

Gebruiker (of U)

Duidt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan die deze Website gebruikt.

Copyright ©2024. Time2play.com. All rights reserved.