Ga naar de inhoud

Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie zal u een gemakkelijk te navigeren overzicht geven van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp van gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn onder het kopje “Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “controller” genoemd)” in dit privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw eigen gegevens?

U heeft het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze of andere kwesties die verband houden met gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten verstrekt door derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma’s noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s verwijzen wij u naar onze gegevensbeschermingsverklaring hieronder.

2. Hosting en Content Delivery Netwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6(1)(b) GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6(1)(f) GDPR).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:

Amazon Web Services

Uitvoering van een overeenkomst gegevensverwerking.

Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften te garanderen, hebben wij een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten met onze host.

Cloudflare

Wij gebruiken de dienst “Cloudflare” van Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. (hierna “Cloudflare” genoemd).

Cloudflare biedt een content delivery netwerk met DNS dat wereldwijd beschikbaar is. Als gevolg hiervan wordt de informatieoverdracht die plaatsvindt tussen uw browser en onze website technisch gerouteerd via het netwerk van Cloudflare. Dit stelt Cloudflare in staat om gegevenstransacties tussen uw browser en onze website te analyseren en te werken als een filter tussen onze servers en mogelijk kwaadaardig dataverkeer van het internet. In deze context kan Cloudflare ook cookies of andere technologieën gebruiken die worden ingezet om internetgebruikers te herkennen, die echter alleen voor het hier beschreven doel mogen worden gebruikt.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo foutloos en veilig mogelijke levering van ons website-aanbod (Art. 6(1)(f) GDPR).

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Meer informatie over Cloudflare’s veiligheidsmaatregelen en privacybeleid vindt u via deze link: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Uitvoering van een Gegevensverwerkingsovereenkomst 

Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften te waarborgen, hebben wij met Cloudflare een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en zijn pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via het Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidsgaten. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

KaFe Rocks USA Limited

Bedrijfsregistratienummer C 95799

Savoy Living, Flat 8

Viani Straat

Sliema SLM1255

Malta

E-mail: [email protected]

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld, niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Informatie over gegevensoverdracht naar Nederland en andere niet-EU-landen

In onze website zijn onder andere tools geïntegreerd van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-veilige niet-EU-landen. Indien deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU, niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse ondernemingen zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene heeft geen procesmogelijkheden om uzelf voor de rechter te verdedigen. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens voor bewakingsdoeleinden verwerken, analyseren en permanent archiveren. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u ons reeds hebt gegeven te allen tijde herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING RAADPLEGEN. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend agentschap, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werk hebben of op de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een contract, aan u of aan een derde overdragen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat adresregel van uw browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook aan het verschijnen van het slotsymbool in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie te verlangen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Indien u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht te eisen dat beperkingen worden opgelegd wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om verwerkingsbeperkingen te eisen, geldt in de volgende gevallen:

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Weigering van ongevraagde e-mails

Wij verzetten ons hierbij tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina’s maken gebruik van wat de industrie “cookies” noemt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben een verscheidenheid aan functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of cookies die nodig zijn voor de optimalisering van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten in het webpubliek verschaffen), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangehaald. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u gewaarschuwd wordt telkens cookies worden geplaatst en om de aanvaarding van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies gedeactiveerd worden, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Indien cookies van derden worden gebruikt of indien cookies voor analytische doeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarvan in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid apart op de hoogte brengen en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Cookie toestemming met Cookie First

Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Cookie First om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van specifieke technologieën, en om de eerstgenoemde op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De partij die deze technologie aanbiedt is CookieFirst van Digital Data Solutions B.V.

Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, website: https://cookiefirst.com/ (hierna te noemen “Cookie First”).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Usercentrics:

Bovendien zal Cookie First een cookie in uw browser opslaan om uw toestemmingsverklaring(en) of eventuele herroepingen daarvan te kunnen toewijzen. De aldus vastgelegde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te wissen; de Usercentrics-cookie verwijdert of totdat het doel van de gegevensarchivering niet meer bestaat. Dit laat onverlet eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Cookie First gebruikt cookies om de wettelijk verplichte akkoordverklaringen te verkrijgen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van specifieke technologieën is Art. 6(1)(c) GDPR.

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Ons bedrijf heeft een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten met Usercentrics. Dit is een overeenkomst gemandateerd door de wetgeving inzake gegevensbescherming die garandeert dat Usercentrics alle persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers uitsluitend verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Server log bestanden

De provider van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via ons contactformulier vragen stelt, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en de eventueel daarin vermelde contactgegevens door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen behandelen en voor het geval dat wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om pre-contractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw instemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien hierom is verzocht.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv. nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons voorgelegde verzoeken (art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen.

De door u via contactaanvragen verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen; uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van aanvullende websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van het desbetreffende aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De vereiste informatie die wij u bij de registratie vragen, moet volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in de omvang van ons aanbod of in geval van technische wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven.

Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR).

De gegevens die tijdens het registratieproces zijn geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Daarna worden deze gegevens gewist. Dit laat verplichte wettelijke bewaarplichten onverlet.

Registratie bij Google

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, kunt u zich ook bij Google registreren. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om u bij Google te registreren, hoeft u alleen uw Google-naam en wachtwoord in te voeren. Google zal u identificeren en uw identiteit aan onze website bevestigen.

Wanneer u zich bij Google aanmeldt, kunnen wij bepaalde informatie in uw account gebruiken om uw profiel bij ons aan te vullen. U beslist of u wilt dat deze informatie wordt gebruikt en zo ja, welke informatie dat is, in het kader van uw Google-beveiligingsinstellingen, die u hier kunt vinden: https://myaccount.google.com/security en https://myaccount.google.com/permissions.

De gegevensverwerking in verband met de registratie van Google is gebaseerd op ons legitieme belang om het registratieproces voor onze gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken (Art. 6(1)(f) GDPR). Aangezien het gebruik van de registratiefunctie vrijwillig is en de gebruikers zelf kunnen beslissen over de respectieve toegangsmogelijkheden, is er geen sprake van conflicterende overheersende rechten van de betrokkenen.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, heeft u ook de mogelijkheid om u te registreren met Facebook Connect. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook naar de VS en andere derde landen doorgestuurd.

Als u besluit zich via Facebook Connect te registreren en op de knop “Login with Facebook”/”Verbinden met Facebook” klikt, wordt u automatisch verbonden met het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daardoor wordt uw Facebook-profiel aan deze website of aan onze diensten gekoppeld. Deze koppeling geeft ons toegang tot de gegevens die u bij Facebook hebt gearchiveerd. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit het volgende:

Deze informatie zal worden gebruikt om uw account in te stellen, te voorzien en aan te passen.

De registratie via Facebook Connect en de daaraan verbonden gegevensverwerkingstransacties worden uitgevoerd op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige transacties daarna.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (AVG) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Voor meer informatie kunt u de gebruiksvoorwaarden van Facebook en het privacybeleid van Facebook raadplegen. Gebruik deze links om toegang te krijgen tot deze informatie: https://www.facebook.com/about/privacy en https://www.facebook.com/legal/terms/.

De commentaarfunctie op deze website

Wanneer u de commentaarfunctie op deze website gebruikt, wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gegenereerd en uw e-mailadres en, als u niet anoniem een bericht plaatst, de gebruikersnaam die u hebt geselecteerd, gearchiveerd.

Bewaartermijn voor opmerkingen

Reacties en eventuele bijbehorende informatie worden door ons opgeslagen en blijven op deze website staan totdat de inhoud waarop de reactie betrekking had in zijn geheel is verwijderd of indien de reacties om juridische redenen moesten worden verwijderd (bijv. beledigende reacties).

Wettelijke basis

Reacties worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR). U heeft het recht om de toestemming die u ons reeds hebt gegeven, te allen tijde in te trekken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is ons een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische hulpmiddelen en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf creëert geen gebruikersprofielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Hij beheert en exploiteert alleen de tools die via hem zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien de desbetreffende toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat om gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de website-exploitant verschillende gebruikersgegevens, zoals de opgevraagde pagina’s, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens samenvoegen in een profiel dat wordt toegewezen aan de respectieve gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken om de gedragspatronen van de gebruiker te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Dit analyse-instrument wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien om een overeenkomst is verzocht (bijv. instemming met de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, door Google ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar alleen in uitzonderlijke gevallen ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de verklaring van Google over gegevensbescherming raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben met Google een contract voor gegevensverwerking gesloten en passen de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische parameters verstrekt door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics, om de websitebezoeker compatibele advertenties te kunnen tonen binnen het Google advertentienetwerk. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessespecifieke advertenties van Google en bezoekersgegevens die van derden zijn verkregen. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek individu. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren door in uw Google-account de instellingen voor reclame te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het gedeelte “Bezwaar tegen de registratie van gegevens”.

Archiveringsperiode

Door Google opgeslagen gegevens op gebruikers- of incidentniveau die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 50 maanden geanonimiseerd of gewist. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

WordPress Statistieken

Deze website maakt gebruik van “WordPress Statistieken” om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De provider is Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Statistieken maakt gebruik van technologieën die herkenning van een gebruiker mogelijk maken voor de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). WordPress Statistieken verzamelt voor analyse onder meer logbestanden (referrer, IP-adres, browser, enz.), de herkomst van websitebezoekers (land, stad) en welke acties zij op de site hebben ondernomen (bijv. kliks, weergaven, downloads). De verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt na verwerking en voor de opslag van de gegevens geanonimiseerd.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de anonieme analyse van gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres, en toestemming kunt geven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of worden alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze gegevens niet doorgeven aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevuld op het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link “Uitschrijven” in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot op heden heeft plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd voor het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel is komen te vervallen. Wij behouden ons het recht om e-mailadressen naar eigen goeddunken uit onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6(1)(f) GDPR.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6(1)(f) GDPR). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

7. Plug-ins en Gereedschap

MyFonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts van MyFonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA (hierna: MyFonts). Dit zijn lettertypen die in uw browser worden geladen wanneer u onze website oproept, om een uniform lettertype voor de presentatie van de website te garanderen.

De lettertypes worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van MyFonts. Het gebruik van de lettertypen is gebaseerd op ons legitieme belang bij een uniforme presentatie van onze website (Art. 6(1)(f) GDPR).

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de dienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de Google Maps-functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. In het geval dat Google Maps geactiveerd is, heeft Google de mogelijkheid om Google web fonts te gebruiken ten behoeve van de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, zal uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser laden, om tekst en fonts correct weer te geven.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties die op onze website worden vermeld gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) GDPR. Indien een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van Art. 6(1)(a) GDPR. Deze verklaring van toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses – SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te bepalen of gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. informatie die in een contactformulier wordt ingevoerd) door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma worden verstrekt. Om dit te bepalen, analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers aan de hand van een aantal parameters. Deze analyse wordt automatisch gestart zodra de websitebezoeker de site binnenkomt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA een verscheidenheid aan gegevens (b.v. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site doorbrengt of cursorbewegingen die door de gebruiker worden geïnitieerd). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet op geattendeerd dat er een analyse gaande is.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de bescherming van zijn websites tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een respectieve verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op grond van Art. 6(1)(a) GDPR. Een dergelijke toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar de Google Data Privacy Declaration en Terms Of Use onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/terms?hl=nl.

8. Online marketing en partnerprogramma’s

Affiliate programma’s op deze website

De websitebeheerder neemt deel aan affiliate partnerprogramma’s. Als u klikt op een reclameadvertentie op onze website die deelneemt aan het partnerprogramma en vervolgens een transactie verricht (bijv. een aankoop), ontvangen wij een commissie van onze aangesloten partners. Daarom is het noodzakelijk dat onze affiliatepartners u kunnen identificeren en het feit kunnen traceren dat u via de bij ons geplaatste reclame-advertentie naar het desbetreffende product werd verwezen en dat u de vooraf bepaalde transactie hebt uitgevoerd. Voor dit doel gebruiken onze affiliate partners cookies of vergelijkbare herkenningstechnologie (bijv. apparaat-fingerprinting).

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de correcte berekening van zijn affiliate-vergoeding. Indien respectieve toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

9. Aangepaste diensten

Sollicitaties

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om sollicitaties bij ons in te dienen (bijv. via e-mail, via postdiensten of door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal gebeuren met inachtneming van de toepasselijke rechten inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens steeds strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij alle persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities tijdens sollicitatiegesprekken, enz. De rechtsgronden voor het bovenstaande zijn § 26 Nieuwe GDPR naar Duits recht (Onderhandeling over een arbeidsrelatie), Art. 6(1)(b) GDPR (Algemene contractonderhandelingen) en – op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven – Art. 6(1)(a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie leidt tot uw aanwerving, zullen de door u verstrekte gegevens worden gearchiveerd op grond van § 26 New GDPR en Art. 6(1)(b) GDPR met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Periode van gegevensarchivering

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen of u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens te bewaren op grond van onze legitieme belangen (Art. 6(1)(f) GDPR) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en worden de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden zij pas gewist wanneer het doel van verdere opslag niet langer bestaat.

Langere opslag is ook mogelijk wanneer u daarmee hebt ingestemd (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR) of wanneer wettelijke vereisten inzake gegevensbewaring het wissen van gegevens in de weg staan.

Toelating tot de sollicitantenpool

Als wij u geen werkaanbod doen, kunt u mogelijk tot onze kandidatenpool worden toegelaten. In geval van toelating worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u te kunnen opnemen in geval van passende vacatures.

Toelating tot de sollicitantenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6, lid 1, onder a), GDPR). De instemming met de aanmelding is vrijwillig en heeft geen betrekking op de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn instemming te allen tijde herroepen. In dat geval worden de gegevens uit de sollicitantenpool onherroepelijk gewist, mits er geen wettelijke redenen voor opslag zijn.

De gegevens uit de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming onherroepelijk gewist.

Copyright ©2024. Time2play.com. All rights reserved.